Rugam pe cei interesati sa ne transmita eventualele observatii pana in data de 23.08.2010 la telefon : 0232-244680 - Birou Fond Forestier. 

REGULAMENT

 

 

CAPITOLUL I. REGLEMENTAREA ACTIVITĂȚILOR

 

 

AVIZAREA PROIECTELOR

 

Art. 1. Studiile care planifică activități de exploatare a resurselor naturale pe suprafața sitului (silvice, agricole, zootehnice, turistice, cinegetice, geologice etc.), proiectele care prevăd executarea unor lucrări de construcții de orice fel, activități sportive, culturale, educative etc., se supun de către proiectanți/ organizatori avizării custodelui.

             Art. 2. Orice plan sau proiect care nu are o legătură directă cu ori nu este necesar pentru managementul ariei naturale protejate de interes comunitar, dar care ar putea afecta în mod semnificativ aria, singur sau în combinație cu alte planuri ori proiecte, este supus unei evaluări adecvate a efectelor potențiale asupra ariei naturale protejate de interes comunitar, având în vedere obiectivele de conservare a acesteia.

 

CULTIVAREA TERENURILOR

 

Art. 3.  Pe teritoriul sitului este interzisă introducerea in cultura a speciilor de plante fara certificate fitosanitare, emise conform legislatiei in vigoare, sau a organismelor modificate genetic (OMG);

Art. 4. Valorificarea plantelor și animalelor aparținând speciilor de interes comunitar sau național, a căror prelevare din natură sau exploatare face obiectul planurilor de management (prevăzute în anexa 5 a O.U.G. 57/2007), precum și a altor specii cu același regim de protecție, se va face în condiții compatibile cu menținerea acestor specii într-o stare de conservare durabilă, luându-se, după caz, următoarele măsuri:

a)      reglementarea accesului în anumite zone și/sau anumite perioade;

b)      interdicția temporară și/sau locală a recoltării și culegerii anumitor specii;

c)      reglementarea perioadelor, a modurilor și mijloacelor de recoltare/capturare, în conformitate cu prevederile anexei nr. 6 din O.U.G. 57/2007;

d)      instituirea unui sistem de autorizare a recoltării/capturării plantelor și animalelor în scopuri comerciale, inclusiv stabilirea de cote pe specii și perioade, autorizare fundamentată științific în urma unor studii;

e)      încurajarea cultivării și creșterea în captivitate a speciilor de floră și fauna sălbatică de interes economic, în vederea reducerii presiunii asupra populațiilor naturale.

            Art. 5. Colectarea speciilor de plante medicinale comune se poate face numai în suprafețele situate în afara zonelor de protecție integrală ale rezervațiilor naturale de interes național.

            Art. 6. Este interzisă arderea miriștilor, stufului, tufărișurilor și vegetației ierboase din ariile protejate și de pe terenurile supuse refacerii ecologice.

Art. 7. Se interzice orice forma de exploatare sau utilizare a resurselor naturale din zonele de protectie integrală a rezervației naturale.

.

ACTIVITĂȚILE DE SILVICULTURĂ ȘI DE VÂNĂTOARE

 

Art.8. În zonele de protecție integrală ale rezervațiilor naturale protejate de interes național nu se execută lucrări de exploatare a pădurilor, personalul silvic efectuând doar paza acestora, prevenirea înmulțirii în masa a dăunătorilor forestieri și stingerea incendiilor.

Art.9. Pe terenurile care fac parte din fondul forestier inclus în situl de importanță comunitară, situate în afara zonelor de protecție integrală ale rezervațiilor naturale de interes național, lucrările prevăzute de amenajamentele silvice trebuie să concorde cu planul de management al sitului.

Art.10.  Se interzice tăierea, ruperea sau scoaterea din rădăcini a arborilor, puieților sau lăstarilor, precum și însușirea celor rupți sau doborâți de fenomene naturale sau de către alte persoane.

Art.11. Se interzice recoltarea din fondul forestier al sitului de importanță comunitară a produselor nelemnoase specifice, fără acordul proprietarului și/sau al ocolului silvic care asigură administrarea pădurii.

Art.12. Pentru speciile de plante și animale sălbatice terestre, acvatice și subterane, care se afla sub regim strict de protecție, precum și pentru speciile incluse în lista roșie națională și care trăiesc atât în ariile naturale protejate, cat și în afara lor, sunt interzise:

a)      orice forma de recoltare, capturare, ucidere, distrugere sau vătămare;

b)      perturbarea intenționată în cursul perioadei de reproducere, de creștere, de hibernare și de migrație;

c)       distrugerea și/sau culegerea intenționată a cuiburilor și ouălor din natura;

d)       deteriorarea și/sau distrugerea locurilor de reproducere sau odihna;

e)      recoltarea florilor și fructelor, culegerea, tăierea, dezrădăcinarea sau distrugerea cu intenție a acestor plante în habitatele lor naturale;

Art.13. Este interzisă vânătoarea în ariile de protecție specială avifaunistică și în ariile speciale de conservare constituite în baza directivelor Uniunii Europene, precum și în celelalte arii naturale protejate de interes național, altele decât cele aflate în categoriile pe suprafețele cărora nu se constituie fonduri de vânătoare, fără respectarea tuturor prevederilor referitoare la vânătoare, cuprinse în planurile de management și/sau în regulamentele acestora;.

Art.14. În cazul producerii de fenomene de forță majoră (incendii, calamități naturale epizootii, focare de infecții etc.) instituțiile abilitate intervin conform prevederilor legale, cu obligativitatea înștiințării custodelui, în vederea mobilizării și luării măsurilor de prevenire, reducere și eliminare a efectelor negative.

 

PĂȘUNATUL

 

Art.15. Pășunatul în păduri este interzis, fiind permis numai pe islazurile comunale și proprietățile particulare destinate expres în acest sens de comunitățile locale sau deținătorii legali ai acestora,  respectânduse prevederile legale referitoare la numărul de animale pe unitatea de suprafață și perioadele în care aceasta activitate este permisa, astfel incat sa nu fie afectate habitatele naturale si speciile de flora si fauna protejate.

Art.16. (1) Numărul de câini admis este in numar de 2 (doi) pentru  fiecare turmă; aceștia vor purta obligatoriu jujee.

(2)Pentru fiecare câine este obligatoriu să se prezinte adeverința de vaccinare și deparazitare periodică

Art.17. Trecerea prin fondul forestier spre alte terenuri sau spre sursele de apă se face cu respectarea reglementărilor în vigoare, în baza unor contracte, încheiate de proprietarii de animale cu administratorii/proprietarii de pădure.

Art.18. Custodele monitorizează pășunatul pe cuprinsul ariei naturale protejate, pentru stabilirea impactului acestei activități asupra florei și faunei, având dreptul de a stabili restricții în zonele afectate.

Art.19. (1) În cuprinsul sitului de importanță comunitară, se interzice accesul animalelor domestice în păduri.

(2) Prin excepție, se permite accesul animalelor utilizate la atelaje sau în practicarea turismului ecvestru pe drumurile autorizate și accesul animalelor de companie, care pot însoți stăpânii pe traseele turistice, ținute permanent în lesă și, după caz, cu botniță. Animalele de companie trebuie sa aibă certificatul de vaccinare la zi.

 

REGIMUL CONSTRUCȚIILOR

 

            Art. 20. Este interzisă scoaterea definitivă sau temporară din circuitul agricol ori silvic de terenuri de pe raza ariei naturale protejate, cu excepția celor aflate în zonele de dezvoltare durabilă, pentru alte obiective decât cele vizează asigurarea securității naționale, asigurarea securității, sănătății oamenilor și animalelor sau pentru obiectivele destinate cercetării științifice și bunei administrări a ariei naturale protejate.

Art.21. Este interzisă scoaterea definitivă sau temporară din circuitul agricol ori silvic de terenuri de pe raza ariei naturale protejate fără acordul administratorului sau, după caz, al custodelui.

 

 

CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ

 

Art.22 Activitatea de cercetare științifică pe teritoriul sitului se desfășoară cu avizul custodelui, care sprijină logistic, în măsura posibilităților, activitatea de cercetare.

Art.23. Activitatea de cercetare se va desfășura pe baza unui contract de cercetare încheiat cu custodele. Clauzele contractului se stabilesc de comun acord de către părți. Dreptul asupra rezultatelor se stabilește prin contract.

Art.24. Colectarea de specii de floră și faună în scop științific sau de cercetare se face numai cu acordul scris al custodelui.   

 

TURISM, REGULI DE VIZITARE

 

Art.25. În situl de importanță comunitară sunt permise activități de turism și de educație, cu respectarea regulilor de vizitare, prevăzute de planul de management.

Art.26. Vizitarea sitului este permisă numai pe traseele marcate.

Art.27. Competițiile și manifestările de grup de orice fel se organizează doar cu avizul custodelui și al celorlalți administratori/deținători legali de terenuri.

Art.28. Custodele monitorizează turismul pe teritoriul sitului, în vederea stabilirii impactului acestei activități asupra florei și faunei din sit și a măsurilor de protecție ce se impun, inclusiv a celor de restricționare a accesului turiștilor, dacă acest lucru este necesar pentru conservare.

Art.29. Întreținerea marcajelor turistice, deschiderea de noi trasee și amplasarea panourilor indicatoare și informative se face de către custode, sau numai cu aprobarea acestuia.

Art.30. Este strict interzisă distrugerea sau degradarea panourilor informative și indicatoare,  precum și a plăcilor, stâlpilor sau a semnelor de marcaj de pe traseele turistice.

Art.31. (1) Camparea pe teritoriul sitului este permisă numai în locurile marcate și  special delimitate în acest scop.

(2) Saparea de santuri in jurul corturilor sau utilizarea oricăror materiale de origine vegetala (cetina, ferigi, mușchi) sub corturi este interzisa;

Art. 32. Pe suprafața ariilor naturale protejate este interzis accesul cu mijloace motorizate care utilizează carburanți fosili în scopul practicării de sporturi, cu excepția drumurilor permise accesului public.

Art.33. Este interzisă  aprinderea focului în fondul forestier sau la o distanta mai mica de 30 metri de aceasta. 

Art.34. Regimul deșeurilor pe teritoriul sitului se reglementează astfel:

            a) este interzisă abandonarea deșeurilor de orice fel pe teritoriul sitului;

            b) turiștii au obligația de a evacua deșeurile pe care le generează pe timpul vizitării sitului;

            c) deșeurile vor fi depozitate doar în locurile special amenajate;

Art.35. Perturbarea liniștii în sit este strict interzisă.

Art.36. Este interzisă intrarea în perimetrul zonelor de protecție integrală, in portiunile inchise accesului public, fără permisul de acces eliberat de custode.

 

 

CAPITOLUL II. SANCTIUNI

 

Art.37. Încălcarea dispozițiilor prezentului regulament atrage, după caz, răspunderea disciplinară, contravențională, penală, materială sau civilă conform legislației în vigoare.

Art.38. Constituie contravenții și se sancționează, dacă nu au fost săvârșite astfel încât, potrivit legii, să constituie infracțiuni, faptele prevăzute în anexa nr. I a prezentului Regulament.

Art.39. Prevederile art. 38 se completează cu dispozițiile O.G.2/2001 și Leg.180/2002 privind regimul juridic al contravențiilor , cu excepția cazurilor în care legislația în vigoare dispune alte prevederi. 

Art.40. Sancțiunile stabilite în prezentul Regulament se pot aplica atât persoanelor fizice cât și persoanelor juridice.

Art.41. Regimul de protecție se stabilește indiferent de destinația terenului și de deținător, iar respectarea acestuia este obligatorie.

Art.42.  Respectarea planurilor de management este obligatorie pentru administrațiile ariilor naturale protejate, precum și pentru persoanele fizice și juridice care dețin sau administrează terenuri și alte bunuri și/sau desfășoară activități în perimetrul ariei naturale protejate.

 

 

CAPITOLUL III. DISPOZIȚII  FINALE

 

Art.43. Respectarea planurilor de management este obligatorie pentru administrațiile ariilor naturale protejate, precum și pentru persoanele fizice și juridice care dețin sau administrează terenuri și alte bunuri și/sau desfășoară activități în perimetrul ariei naturale protejate.

Art.44. Personalul împuternicit să aplice Regulamentul își va dovedi identitatea cu legitimații al căror format va fi popularizat în mass-media și la centrele de informare și vizitare.

            Art.45. Constatarea și sancționarea contravențiilor prevăzute prin Regulament se face de personalul cu atribuții de control din cadrul structurilor proprii ale: Garzii Naționale de Mediu; Agenției Naționale pentru Arii Naturale Protejate; autorității publice compete și teritoriale pentru protecția mediului; structurilor de administrare și custozilor ariilor compete protejate; autorității publice compete care răspunde de silvicultura și structurilor teritoriale ale acesteia, pe domeniul lor de competent; Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor, pe domeniul sau de competent, în ceea ce privește activitățile de comerț cu specii de flora și fauna sălbatica; Autorității Naționale a Vămilor, pentru operațiunile vamale; altor autorități cu atribuții în domeniul protecției mediului.

Art.46. Prezentul regulament poate fi modificat la propunerea custodelui, cu aprobarea Agenției Naționale pentru Arii Naturale Protejate.

Art.47.   Anexele I și II fac parte integrantă din prezentul Regulament .

 

 

ANEXA I

Sancțiuni prevăzute de Regulamentul Sitului de importanță comunitară

ARTICOL REGULAMENT

LEGE

ARTICOL LEGE

VALOARE SANCȚIUNE

Art. 6. Este interzisă arderea miriștilor, stufului, tufărișurilor și vegetației ierboase din ariile protejate și de pe terenurile supuse refacerii ecologice;

OUG 195/2005

 

Art. 98 alin. (1) 1

Închisoare 3 luni – 1 an sau Amendă penală 30000 – 60000

Art 7. Se interzice orice forma de exploatare sau utilizare a resurselor naturale din zonele de protectie integrală a rezervației naturale.

O.G. 57/2007

 

Art. 53 alin. (3) lit. a

PF: amendă  de la 7500 la 15000 de lei

PJ:  amendă  de la 50000 la 100000 de lei

 Art. 10. Se interzice tăierea, ruperea sau scoaterea din rădăcini a arborilor, puieților sau lăstarilor, precum și însușirea celor rupți sau doborâți de fenomene naturale sau de către alte persoane.

Legea 171/2010

Art. 1, lit. a),b)

2 a),b),c)

PF: amendă  de la 500 la 5000 de lei

PJ:  amendă  de la 2500 la 25000 de lei

 

Art. 11. Se interzice recoltarea din fondul forestier al sitului de importanță comunitară a produselor nelemnoase specifice, fără acordul proprietarului și/sau al ocolului silvic care asigură administrarea pădurii

Legea 171/2010

Art. 17 c)

PF: amendă  de la 800 la 1000 de lei

PJ:  amendă  de la 4000 la 5000 de lei

 

Art. 12  Pentru speciile de plante și animale sălbatice terestre, acvatice și subterane care trăiesc atât în ariile naturale protejate, cat și în afara lor, sunt interzise:

    a) orice forma de recoltare, capturare, ucidere, distrugere sau vătămare;

    b) perturbarea intenționată în cursul perioadei de reproducere, de creștere, de hibernare și de migrație;

    c) distrugerea și/sau culegerea intenționată a cuiburilor și ouălor din natura;

    d) deteriorarea și/sau distrugerea locurilor de reproducere sau odihna;

    e) recoltarea florilor și fructelor, culegerea, tăierea, dezrădăcinarea sau distrugerea cu intenție a acestor plante în habitatele lor naturale;

    f) vanarea speciilor de păsări prevăzute în anexa nr. 5 C (OUG 57/2007) în perioadele de reproducere și creștere a puilor;

    g) vanarea speciilor de păsări migratoare prevăzute în anexa nr. 5 C (OUG 57/2007)în perioada lor de reproducere sau pe parcursul rutei de întoarcere spre zonele de cuibarit;

    h) capturarea sau uciderea speciilor de fauna salbatica prevăzute în anexele nr. 5 A, 5 B, 5 C, 5 D și 5 E(OUG 57/2007)

OUG 195/2005

 

 

 

 

 

 

O.G. 57/2007

 

Art. 96, al. 2, 26

 

 

 

 

 

 

Art. 52 alin. (1) lit. E,f,g,

PF: amendă  de la 5000 la 10000 de lei

PJ:  amendă  de la 25000 la 50000 de lei

 

 

 

Închisoare 3 luni – 1 an sau Amendă penală 30000 – 60000

 

Art. 13. Este interzisă vânătoarea în ariile de protecție specială avifaunistică și în ariile speciale de conservare constituite în baza directivelor Uniunii Europene, precum și în celelalte arii naturale protejate de interes național, altele decât cele aflate în categoriile pe suprafețele cărora nu se constituie fonduri de vânătoare, fără respectarea tuturor prevederilor referitoare la vânătoare, cuprinse în planurile de management și/sau în regulamentele acestora;

Legea 407/2006

 

 

 

 

Art. 42, alin. 1) lit. g

 

 

 

 

 

Amenda 5000 -25000 sau inchisoare de la 3 la 7 ani

 

 

 

 

Art. 15. Este interzis pășunatul în păduri

 

Legea 171/2010

 

 

 

Art. 11, lit. d)

 

 

 

 PF: amendă  de la 600 la 1000 de lei

PJ:  amendă  de la 3000 la 5000 de lei

Art. 16. Numărul de câini admis este in numar de 2 (doi) pentru  fiecare turmă, conform legislației în vigoare (Legea nr. 407/2006.). Câinii vor purta obligatoriu jujee. Pentru fiecare câine este obligatoriu să se prezinte adeverința de vaccinare și deparazitare periodică

Legea  407/2006

 

Art. 48, lit. c)

 

 Amenda 500-1500 lei

Art. 17. Trecerea prin fond forestier spre alte terenuri sau spre sursele de apă se face cu respectarea reglementărilor în vigoare, în baza acordului/contractului încheiat de proprietarii de animale cu administratorii/proprietarii de pădure.

Legea 171/2010

 

 

 

Art. 12, lit. e)

c. PF: amendă  de la 500 la 800 de lei

PJ:  amendă  de la 2500 la 4000 de le

Art. 20. Este interzisă scoaterea definitivă sau temporară din circuitul agricol ori silvic de terenuri de pe raza ariei naturale protejate, cu excepția celor aflate în zonele de dezvoltare durabilă, pentru alte obiective decât cele prevăzute la O.G. 57/2007 art. 27 alin. (1);

O.G. 57/2007

Art. 52 alin 1), lit. a)

Închisoare 3 luni – 1 an sau Amendă penală 30000 – 60000 lei

 

Art. 21. Este interzisă scoaterea definitivă sau temporară din circuitul agricol ori silvic de terenuri de pe raza ariei naturale protejate fără acordul administratorului sau, după caz, al custodelui, emis potrivit prevederilor O.G. 57/2007 art. 27 alin. (2);

O.G. 57/2007

Art. 52 alin 1), lit. b)

Închisoare 3 luni – 1 an sau Amendă penală 30000 – 60000 lei

 

Art. 30.  Este strict interzisă distrugerea sau degradarea panourilor informative și indicatoare,  precum și a plăcilor, stâlpilor sau a semnelor de marcaj de pe traseele turistice.

 

 

O.G. 57/2007

 

 

Art. 53 alin. (1) lit. D

PF: amendă  de la 3000 la 6000 de lei

PJ:  amendă  de la 25000 la 50000 de lei

Art. 32. Pe suprafața ariilor naturale protejate este interzis accesul cu mijloace motorizate care utilizează carburanți fosili în scopul practicării de sporturi, cu excepția drumurilor permise accesului public.

OUG 195/2005

 

 

Art. 96 alin. (1) 21

PF: amendă  de la 3000 la 6000 de lei

PJ:  amendă  de la 25000 la 50000 de lei

 

Art. 33. Este interzisă aprinderea focului în fondul forestier al sitului de importanță comunitară în alte locuri decât cele special amenajate și marcate ori la o distanță mai mică de 30 metri de limita pădurii;

Legea nr. 171/2010

 

 

 

Art 9, lit. b)

 

 

 

a. PF: amendă  de la 2000 la 5000 de lei

PJ:  amendă  de la 10000 la 25000 de lei

Art. 34. Regimul deșeurilor pe teritoriul sitului de importanță comunitară se reglementează astfel:

a)  este interzisă abandonarea deșeurilor de orice fel pe teritoriul sitului de importanță comunitară;

O.G. 195/2005

Art. 96, 15

PF: amendă  de la 3000 la 6000 de lei

PJ:  amendă  de la 25000 la 50000 de lei

Art. 36. Este interzisă intrarea în perimetrul zonelor de protecție integrală, in portiunile inchise accesului public, fără permisul de acces eliberat de custode

O.G. 57/2007

 

Art. 53 alin. (1) lit. F

PF: amendă  de la 3000 la 6000 de lei

PJ:  amendă  de la 25000 la 50000 de lei

Art. 43. Respectarea planurilor de management este obligatorie pentru administrațiile ariilor naturale protejate, precum și pentru persoanele fizice și juridice care dețin sau administrează terenuri și alte bunuri și/sau desfășoară activități în perimetrul ariei naturale protejate.

OUG 195/2005

 

Art. 96, 22

PF: amendă  de la 5000 la 10000 de lei

PJ:  amendă  de la 20000 la 60000 de lei